آیا بایستی کودکم را در خانه نگهدارم و به مدرسه نفرستم؟