استخدام پرستار بچه در شیراز

کودکان پرخاشگر

چرا کودکان پرخاشگر می شوند؟؟؟

شاید این روزها در مهمانی ها جشن ها مدارس مهد کودکها کلمه وای چقدر این بچه پرخاشگر هست را زیاد شنیده اید... در واقع بحث و دغدغه خیلی از کارشناسان و روان شناسان کودک و جامعه شناسان پرخاشگری کودکان و چالش های روبروی آن هست... در نگاه اول بحث تفاوتهای فرهنگی و تربیتی مطرح می شود در سه دهه چهار دهه گذشته خانواده ها زندگی دسته جمعی (گسترده )داشتند و به اصطلاح جامعه شناسان خانواده گسترده بود کودکان در خانواده های بزرگ و در آغوش پدر بزرگ مادر بزرگ عمه ها عموها و خاله و..... بزرگ و تر بیت می شدند و الگوهای رفتاری هنجاری را یاد گرفته و تقلید می کردند و به دلیل زندگی ابتدایی و ساده جوامع سنتی امکان پرخاشگری هم کمتر ... ادامه مطلب