انجام فعالیتهای فردی در موضوع پرستاری از چندین کودک