نحوه ایمن نگه داشتن کودکان در زمان پرستاری از آنها