پرستاری از سالمند

ویژگی پرستاری سالمند

ویژگی پرستاری سالمند

هم صحبتی با افراد سالمند در رابطه با شرایط زندگی شان و متقاعد کردن آن ها در مورد نیاز به پرستار سالمند ساده نیست. ارتباط با آن ها به میزان صمیمیت با والدین سالمند ، شرایط جسمانی ، روحی و احساسی سالمندان بستگی دارد. بنابراین پرستار سالمند باید تکنیک های ارتباطی را به خوبی بداند. بسیاری از افراد به دلیل جلوگیری از دلخوری که ممکن از ایجاد شود از صحبت در مورد چنین مواردی صرف نظر می کنند ، اگر صحبت با والدین سالمند با آرامش ، مهربانی انجام شود والدین بهتر می توانند تصمیم بگیرند. این صحبت ها بهتر است در زمانی انجام شود که والدین قدرت انتخاب و تصمیم گیری دارند تا بتوانند تصمیم عاقللانه ای بگیرند. ... ادامه مطلب