نحوه متوقف کردن گریه کودکی که در حال پرستاری از او هستید