وظایف پرستار سالمند افسرده

وظایف پرستار سالمند افسرده : یکی دیگر از راه های کاهش افسردگی در سالمندان این است که به آن ها مهارت های جدیدی بیاموزید؛ یادگیری یک مطلب تازه، موجب ایجاد انگیزه و شکوفایی خلاقیت در آن ها می شود. همچنین آن ها را به ورزش کردن تشویق کنید. ورزش کردن حتی اگر نشسته و روی ویلچر صورت گیرد، موجب تغییر روحیه، ایجاد نشاط و افزایش قدرت بدنی آن ها می شود.