پرستار بیمار

هدف از تأسیس شرکت خدماتی مراقبتی شکوفایی

هدف از تأسیس شرکت خدماتی مراقبتی شکوفایی

*هدف از تأسیس شرکت های خدماتی مراقبتی پرستاری

شرکت های خدماتی مراقبتی پرستاری، به شرکت هایی اطلاق می شوند که  خدمات خود را به دو صورت مشارکتی یا مستقل ارائه می دهند و به افراد بیمار یا سالم، گروههای مختلف کاری، خانواده ها، محیط ها و ارگانهایی دیگر و در سنین مختلف، خدمت رسانی نموده و این خدمات می تواند بسیار مختلف و متنوع باشد.

... ادامه مطلب