پرستاری کودکان واهمیّت ارتباط بین پرستار و والدین کودک

پرستاری کودکان واهمیّت ارتباط بین پرستار و والدین کودک

پرستاری کودکان: برای ارتقا ء سلامت کودک در هنگام مشاوره پرستاری ، ضروری است که پرستاران با مادران ارتباط  برقرار کنند تا آنها را در مراقبت از کودکان راهنمایی کند. مقاله حاضر سعی در شناسایی ارتباط احتمالی در طی مشاوره های پرستاری بین پرستارانی که در استراتژی بهداشت خانواده کار می کنند و مادران کودکانی که کمتر از دو سال هستند دارد.

بیشتر بخوانید: نقش پرستار درجلوگیری از سوءتغذیه کودکان

این مقاله بر اساس تحقیقات  کیفی در هفت واحد بهداشت خانواده در برزیل ، از ماه مه تا نوامبر 2013 ، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاری با پرستاران انجام شده است. تجزیه و تحلیل نشان میدهد ارتباط بین پرستار و خانواده کودک به موارد زیر مربوط است.

پرستاری کودکان واهمیّت ارتباط بین پرستار و والدین کودک

پرستاری

 (1) عناصر ایجاد کننده ارتباط

 (2) مشکلات ایجاد ارتباط.

 پرستاران متوجه می شوند که در مراقبت های اولیه ، روابط بر اساس ویژگی استوار است. با عمل به مفهوم مراقبت فردی ، پرستاران مراقبت های فردی و انسانی ارائه می دهند .با این وجود بعضی پرستاران در ایجاد ارتباط مشکل دارند . این مشکلات را ناشی از تقاضای زیاد برای مراقبت و مشکل در تداوم حضور مادران می دانند.

پرستاری کودکان واهمیّت ارتباط بین پرستار و والدین کودک

پرستاری

شیوه ارزیابی مراقبت و پرستاری ازکودکان

هفت پرستار کودکان زیر دو سال که در این ارزیابی و این تحقیق  شرکت کردند. معیارهای ورود شامل پرستار ، مراقبت از کودکانی بود که در منطقه تحت حمایت ثبت شده بودند و حداقل شش ماه در یک مرکز حمایت کار می کردند. جمع آوری داده ها با توجه به معیارهای کفایت ، به عنوان مثال ، هنگامی که ارزیابی مواد تجربی اجازه ایجاد یک ارزیابی جامع از هدف مطالعه را فراهم کرد ، تکمیل شد.

پرستاری کودکان واهمیّت ارتباط بین پرستار و والدین کودک

پرستاری

داده ها با تجزیه و تحلیل محتوا در حالت موضوعی عرضی ، همانطور که توسط باردین  شرح داده شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این روش شامل استفاده از مجموعه ای از تکنیک های تجزیه و تحلیل ارتباطات برای بدست آوردن تجربه  از طریق روشهای منظم و عینی برای توصیف محتوای نتیجه و شاخصهایی است که استنباط دانش در مورد شرایط تولید و دریافت این نتیجه  را امکان پذیر می سازد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها ، بحث های مختصر انجام شده ، و فراوانی مضامین از مصاحبه ها برای شناسایی موارد اصلی ارتبای بین پرستاران و مادران کودکان این دو مورد به دست آمد، یعنی : (1) عناصر ایجاد کننده ارتباط (2) مشکلات ایجاد ارتباط.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.